هندوستان در جنوب آسیا قرار دارد کشوری متمدن با قدمتی 8500 ساله ونام مهاتما گاندی بزرگترین شخصیت ضد استعمار کشور هند  را همه می شناسند هند نقطه ی تقاطع بین شرق و غرب بوده و مراسم های با شکوه جشنواره ها و فرهنگ متفاوت به طور واضح نشان دهنده ی ا...جدیدترین نوشته ها