ازمیر سومین شهر ترکیه است , یک مرکز تجاری شلوغ وپر جنب و جوش و عالی که توسط کوه هایی احاطه شده است , شهر بسیار زیبای ازمیر که در کنار دریای اژه قرار گرفته است, دریای اژه که 11% از مساحت ترکیه را به خود اختصاص داده استجدیدترین نوشته ها