مجمع الجزایراندونزی یکی از کشور های توریست پذیر به حساب می آید  که دارای گنجینه های بی حد و حصر می باشد . اندونزی از نظر فرهنگی و مناظر طبیعی  دارای تنوع می باشد در اندونزی نزدیک به 13500 جزیره در کنار یکدیگر واقع شده اند...جدیدترین نوشته ها