قاره ی آفریقا که به قاره ی سیاه نیز معروف شده است از لحاظ بزرگی و مساحت در رتبه ی دوم بعد از آسیا قرار گرفته است. این قاره ی سرسبز و زیبا یکی از بهترین نقاط برای گردشگری می باشد. این قاره به علت جاذبه های گردشگری فراوان و مشهور...جدیدترین نوشته ها