قاره ی آفریقا که به قاره ی سیاه نیز معروف شده است از لحاظ بزرگی و مساحت در رتبه ی دوم بعد از آسیا قرار گرفته است. این قاره ی سرسبز و زیبا یکی از بهترین نقاط برای گردشگری می باشد. این قاره به علت جاذبه های گردشگری فراوان و مشهور...


قاره ی آفریقا از نظر مساحت و بزرگی بعد از قاره ی آسیا قرار گرفته است.این قاره ی بزرگ جمعیتی بالغ بر یک هفتم جمعیت کل جهان را در خود جای داده است. در داخل این قاره کشورهای متفاوت و زیبایی قرار گرفته است که این کشور ها به...جدیدترین نوشته ها