قاره ی آفریقا از نظر مساحت و بزرگی بعد از قاره ی آسیا قرار گرفته است.این قاره ی بزرگ جمعیتی بالغ بر یک هفتم جمعیت کل جهان را در خود جای داده است. در داخل این قاره کشورهای متفاوت و زیبایی قرار گرفته است که این کشور ها به...جدیدترین نوشته ها