قیمت تور آفریقا

قیمت تور آفریقا

قاره ی آفریقا از نظر مساحت و بزرگی بعد از قاره ی آسیا قرار گرفته است.این قاره ی بزرگ جمعیتی بالغ بر یک هفتم جمعیت کل جهان را در خود جای داده است. در داخل این قاره کشورهای...