اکراین یکی از کشور های شرق آسیا به حساب می آید و قبلا جز اتحادیه جماهیر شوری سابق  بوده است  و همچنین  به دلیل اقتصاد پایین و ارزان بودن مخارج در اکراین قیمت تور اکراین هم پایین تر می باشد و  همچنین به خاطر داش...جدیدترین نوشته ها