استرالیا یکی از 6کشور بزرگ جهان است ولی تراکم جمعیتی  آن کمتر می باشد در واقع استرالیا یک جزیره است و البته بزرگترین جزیره در جهان! استرالیا همچنین کوچکترین قاره از بین پنج قاره موجود است و بزرگترین منطقه آن استرالی...جدیدترین نوشته ها