بهترین مرحله در هر سفر گشتن در مراکز خرید و پاساژ های مختلف است. مراکز خرید اسپانیا از مکان های است که بیشتر گردشگران در آن اوقات خوشی را سپری می کنند. معرفی  جدیدترین نوشته ها