فرانسوی ها نیز همانند همه ی مردم جهان آداب غذایی خاصی را دارند و غذاهای محلی خاصی را برای خود دارند که شناختن آن ها خالی از لطف نیست و شما می توانید درجدیدترین نوشته ها