آب و هوای ارمنستان و بهترین زمان سفر به ارمنستان! در میان کشورهای منطقه قفقاز ارمنستان تنها کشوری است که از آن به عنوان یک کشور آفتابی نام برده می شود در ارمنستان آب و هوا کوهستانی و چهار فصل است .جدیدترین نوشته ها