مالزی را به سواحل بزرگ و فوق العاده زیبا می شناسند یک کشور پرجنب و جوش ویک محیط پویای کسب و کار است که در جنوب شرق آسیا قرار گرفته است وکشوری چند ملیتی و چند فرهنگی است زبان دوم مردم مالزی انگلیسی است و پایتخ...



جدیدترین نوشته ها