آیا از وجود بازاری به نام  بازار عتیقه فروشی فریکوی استانبول  در ترکیه مطلع هستید. بازار عتیقه فروشی فریکوی استانبول مکانی برای تجربه خریدی متفاوت در استانبول است.  یکشنبه  بازار عتیقه فروشی فریکوی استانبو...


بازار اراستا استانبول در کجا قرار دارد؟ در واقعه بازار اراستا استانبول در یک خیابان حوالی منطقه تاریخی سلطان احمد ساخته شده است. این بازار د رقرن هفدهم توسط عثمانی بنا شد. درآمد اجاره مغازه های بازار استانبول برای نگهداری مسجد آبی خرج...جدیدترین نوشته ها