بازار اراستا استانبول در کجا قرار دارد؟ در واقعه بازار اراستا استانبول در یک خیابان حوالی منطقه تاریخی سلطان احمد ساخته شده است. این بازار د رقرن هفدهم توسط عثمانی بنا شد. درآمد اجاره مغازه های بازار استانبول برای نگهداری مسجد آبی خرج...جدیدترین نوشته ها