چرا هتل مارتی استانبول مورد توجه توریست ها است؟ هتل مارتی استانبول یکی از معروفترین هتل های استانبول به طوری که همیشه موردتوجه توریست ها بوده است این هتل واقع درمنطقه تکسیم است واین عالی است برای یک توریست که  در مرکز شهر اقامت دا...جدیدترین نوشته ها