اروپا سومین قاره ی پر جمعیت جهان است و حدود 11درصد از جمعیت جهان را در بر گرفته است آلمان ،انگلستان ،هلند و ایتالیا پر جمعیت ترین و ایسلند و اسکاندیناوی کم جمعیت ترین کشورها در اروپا هستند .هم چنین اروپا دارای بزرگترین اقتصاد جهان با انگلیس و...جدیدترین نوشته ها