میدان تکسیم در شهر استانبول قلب این شهر محسوب می شود .هتل لارس پارک استانبول در رگ حیاتی شهر قرار دارد. این موقعیت مکانی برای هر هتلی بسیار خوب است زیرا اقامت کنند گان در هتل لارس پارک استانبول از هر جهت راحت و سهل به نقاط مختلف شهر تردد می کند.جدیدترین نوشته ها