گوا کوچکترین ایالت هند با اختلاف قابل توجهی نسبت به دیگر ایالت هاست ولی جذابیت قدرتمند این جزیره به حدی است که کوچکی آن را متوجه نمی شوید . شما در بدو ورود به گ...جدیدترین نوشته ها