بسیاری از مردم علاقه دارند که آنکارا پایتخت ترکیه را ببینند و به تور آنکارا بروند ولی در اضطراب هستند که قیمت آن چگونه است و آیا لذتی دارد که به این تور بروند؟ در عین حال دوست دارند کهجدیدترین نوشته ها