تور گوا تیر 96 گوا با حدود 1 میلیون و دویست هزا...