صور مردم این است که به علت پرجمعیت بودن تهران،این شهر بسیار شلوغ و در نتیجه آلوده است.آلوده بودن تهران غیر قابل انکار می باشد،اما این شهرهمانند شهرهای دیگر ایران دارای مناطق گردشگری و جاذبه های طبیعی می باشد.در تهران پارک ها،پارک های جنگلی،آبشارها،چش...جدیدترین نوشته ها