مردم بلوچ به دلیر و شجاع بودن شهرت دارند. دلیل اصلی از مرزبانی در مرزهای ایران در شمال نیز همین شجاعت قوم بلوچ بوده است. از دلایل مهاجرت این قوم اطلاعات درستی در دست نیست.اما همان طور که از نوشته های شاهنامه مشخص است این قوم در حدود شمال خراسان و در...جدیدترین نوشته ها