پوشش گیاهی کویر دلازیان سمنان بسیار ضعیف است و تنها گیاهان شورپسند و خشک پسند در آن دیده می شوند( گیاهان خشک پسند گیاهانی هستند که در مناطق کم باران با دوره های خشکسالی طولانی زندگی می کنند) رودخانه ای که از این منطقه عبور می کند از تلاقی رودخانه شور...جدیدترین نوشته ها