شاید شما نیز به این امر واقف باشید که تقربیا بیش از 90 درصد از ساختمان هایی که در دنیا وجود دارند، با گذشت زمان ترمیم یا بازسازی می شوند. اما بناها و ساختمان هایی وجود دارند که به همان شکلی که صد ها یا هزاران سال پیش بوده اند، هنوز هم به همان شکل دست...جدیدترین نوشته ها