اکثریت ما در موزه ها با دیدن استخوان های از جسد انسان ها حسی عجیب و ترسناک در اعماق دلمان ایجاد شده است. از اینکه می دانیم روزی از ما فقط یک جسد باقی می ماند عمیقا ترس و دلهوره داریم. اما همیشه انسان ها به دیدن مکان های ترسناک می روند و با این همه تر...جدیدترین نوشته ها