هیچ چیز بهتر از این نمی شود که وقتی خسته اید و حوصله هیچ کاری را ندارید، خودتان را به یک طبیعت بکر بسپارید و به کویر بروید تا با آرامش کویر، به آرامش برسید. وقتی که کفش هایتان را در می آورید و روی شن های داغ کویری راه می روید، متوجه می شوید که دیگر خ...جدیدترین نوشته ها