از خدماتی که شهر های بزرگ برای مسافران در نظر  می گیرند، موارد بسیاری را می توان نام برد، که یکی از آن ها کارت گردشگری می باشد. این کارت به این معنی است که شما می توانید مجموعه ی خدمات و سرویس های مختلف یک شهر را در قالب یک بسته داشته باشید. مثلا مجو...جدیدترین نوشته ها