بر اثر طغیان مکرر رودخانه زاینده رود در پل ویرانی‌هایی ایجاد و سپس مرمت شده است.. آثار مرمت به‌دلیل ناهمگونى که در بین قوس‌هاى طاق وجود دارد، نمایان است. این پل در دوران آل بویه، سلجوقى و صفوى مرمت کلى شده است. در دوران صفوى مسیر اصفهان به شیراز از ر...جدیدترین نوشته ها