استانبول به عنوان شهری مهم و تاثیر گذار در ترکیه به حساب می آید که به دلیل نزدیک بودن این کشور به امپراطور رم جنگ های نزدیکی بین آنها وجود داشت. شهر استانبول از زمان های قدیم تاکنون اسامی متفاوتی داشته است که می توان به استیمبول، اسلامبول، کنستانتینو...جدیدترین نوشته ها