چابهار را به دلیل زیبایی هایی که دارد را جزو بی نظیرترین مناطق گردشگری دنیا به حساب می آید. . مردم چابهار از طریق صیادی و کشاورزی درآمد کسب می کنند. با توجه به نزدیک بودن به فرودگاه این بندر حائز اهمیت می باشد.بهدلیل این که بادهایی خنکی از اقیانوس هن...جدیدترین نوشته ها