راهنما اگر درباره گیاهان کویری اطلاعاتی داشته باشد می تواند در مواقع ضروری از آنها استفاده فراوانی بکند. برای نمونه با توجه به نوع گیاه می تواند به نوع آب آن منطقه پی ببرد و بفهمد که آن منطقه کویری آب شور دارد یا شیرین و یا به هنگام بی آبی از ریشه بر...جدیدترین نوشته ها