خیلی از ما وقتی میخواهیم مسافرت کنیم ، چمدان را میگذاریم  جلوی مان  و هر چیزی که جلوی دست مان می آید را درون آن قرار می دهیم . علی رغم اینکه قصد داریم سبک سفر کنیم، در آخر با چمدانی سنگین مواجه میشویم و به هر سختی که شده آنرا همراه خود میبریم حال این...جدیدترین نوشته ها