ایرانشهردر حوضه آبریز کویرلوت واقع است. ایرانشهر از شهر های قدیمی می باشد. در زمان قدیم به این شهر پهله میگفتند. در واقع معنی اصلی آن شهر بزرگ می باشد.ایرانشهر منطقه ای آباد و سرسبز بود . در اثر عوامل مختلف این شهر به سمت نابودی کشیده شد و به صورت د...جدیدترین نوشته ها