سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه می باشد و به نوعی به عنوان نماد مقاومت در بین مردم روسیه شناخته می شود. این شهر در سال 1730 به دستور پتر کبیر تاسیس گردید و تا 225 سال پس از آن به عنوان پایتخت روسیه به شمار می رفت. در ابتدا برای مدتی نام این شهر پترو...جدیدترین نوشته ها