جنگل های قدیمی هیرکانی چون جنگل ابر(در امتداد قله شاهوار)، جنگل قطری و جنگل اولنگ، مناطق حفاظت شده با گونه های نادر جانوری و گیاهی همانند منطقه حفاظت شده توران و منطقه شکار ممنوع تپال، روستاهای باستانی و زیبایی چون روستای ده ملا و روستای تاش، قلعه ها...جدیدترین نوشته ها