آیا هتل های معروف اندونزی را می شناسید؟ اندونزی کشوری پر از جزیره بوده و دارای گردشگران فراوانی است. به تبع آن وجود هتل های زیاد برای پوشش دادن به خواسته های تمامی گردشگران امری ضروری است. اندونزی دارای هتل های بسیار زیادی بوده که می تواند هر سلیقه ا...جدیدترین نوشته ها