آب انبارها از آب کوهستان و یا چشمه پر و پس از تصفیه در حوضچه های شنی به داخل مخزن ریخته می شود. جهت بهداشت آب از موادی چون آهک و نمک(کلر)، ماهی برای رفع باکتریهای آب، زغال برای بوگیری و خشت جهت رسوب زدایی استفاده می شود. از آب انبارهای استان سمنان م...جدیدترین نوشته ها