باکو پایتخت کشور آذربایجان و از بزرگترین و مهم ترین شهرهای این کشور است که در شبه جزیره ی آب شوران در حاشیه غربی دریای خزر قرار گرفته است. این شهر و آذربایجان در دوره هایی از امپراطوری های بزرگ گذشته بخشی از این پادشاهی ها بوده است. ایالت باکو دارای...جدیدترین نوشته ها