دسترسی به منطقه ریگ میش مست از چند طریق میسر است. یکی از طریق جاده معدن کوه گوگرد است (کوه گوگرد در شمال شرقی پارک ملی کویر و در جنوب روستای لاسگرد قرار دارد) که باید از رودخانه ورگی عبور کرده تا به ریگ میش مست رسید. راه دیگر جاده خاکی ریگ جن است که...جدیدترین نوشته ها