چون فتحعلی شاه قاجار در مولود خانه دامغان به دنیا آمد پس از رسیدن به سلطنت، علاقه ی زیادی به محل تولد خود پیدا کرد و چندین دفعه به دامغان سفر نمود. در سفری که برای جلوگیری از پیشروی نادر میرزا در مشهد به خراسان می رفت در چشمه علی توقف کرد و دستور ساخ...جدیدترین نوشته ها