. گفته میشود برای نگهداری این نسخه منحصر به فرد تمام شرایط الزم از جمله دوربین مدار بسته و حفاظت الکترومغناطیسی فراهم شده و درجه حرارت و رطوبت نسبی متناسب با نسخ خطی نیز در نظر گرفته شده است. »وقفنامه ربع رشیدی« خرداد سال 0834در حافظه جهانی به ثبت رس...جدیدترین نوشته ها