اما در مورد مسیحیان این کوه در میان آنها نیز بسیار مقدس است. و این موضوع به متنی که در انجیل امده است مربوط می شود. ستاره ای بر فراز  کوهی در  شرق حلول کرده که بدنیا آمدن منجی در بیت الحم را بشارت داده است.جاذبه های سیستان و بلوچستان کوه خواجه در ب...جدیدترین نوشته ها