موسیقی سیستان و بلوچستان::چگونگی و زمان پيدايش موسيقی: در ابتدا وزن به وجود آمد و بعد از آن صوت ایجاد شد.اما آلات موسيقی نيز به نوبه خود ابتدا از استخوان و سپس از وسائل زهی مانند روده و تارهای گياهی سر انجام از سيم ساخته شد. بلوچ ها انس عجیبی با مو...جدیدترین نوشته ها