در این تاالر، فرشها و قالیهایی با قدمت 001 سال به نمایش گذاشته شدهاند. 05 تخته فرش موجود در این مجموعه مربوط به فرشهایی است که از زمان تاسیس عمارت شهرداری تبریز تا سال 0851 به دستور ارفعالملک جلیلی بافته شده و به اتمام رسیدهاست. موقعیت این بنا در خیا...جدیدترین نوشته ها