مالدیو متشکل از جزایر مختلف است که در اقیانوس هند قرار گرفته است. این کشور در جنوب غربی هندوستان قرار دارد و پایتخت آن ماله می باشد. جمعیت این کشور بالغ بر 328 هزار نفر گزارش شده است و واحد پول آن روفیه است. همچنین دین رسمی مردم این کشور اسلام می باش...


مالدیو به شکل جزیره ای جدا از دیگر خشکی ها قرار دارد و دور تا دور آن را آب های آزاد تشکیل داده اند. به همین دلیل این کشور دارای آب و هوایی گرم و مرطوب می باشد و در بیشتر روز های سال، آب و هوای آن آفتابی و گرم است. جاذبه های گردشگری مالدیو عمدتا از تف...جدیدترین نوشته ها