این موزه نمایی از زندگی گذشتگان را به صورتی زیبا به تصویر می کشاند. از نظر مساحت می توان اشاره کرد که این موزه مساحتی حدود 118 متر مربع دارد. از نظر موقعیت موزه تاس و کپل دزک در شهرستان سراوان و در منطقه دزک واقع شده است.جدیدترین نوشته ها