صنعت گردشگری در کشور ارمنستان درآمد بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است و طی سال های اخیر تعداد زیادی از توریست های خارجی وارد این کشور شده اند. می توان گفت که بیشتر این توریست ها از کشور های روسیه، گرجستان، اتحادیه اروپا و ایران می باشند. یکی از و...جدیدترین نوشته ها