قبرس یکی از کشورهای جزیره ای است که در شرق دریای مدیترانه و جنوب ترکیه قرار گرفته است . اگر چه قبرس به جهت جغرافیایی در آسیا قرار دارد، اما به لحاظ سیاسی کشوری اروپایی محسوب میشود. قبرس به دو بخش قبرس شمالی و بخش یونانی نشین تقسیم میشود. که در قبرس ش...جدیدترین نوشته ها