مدرسه ناصری و سلیمانیه در دو زاویه جنوب غربی و جنوب شرقی قرار دارند. در مدرسهه جنوب غربی قطعه سنگی در جای معینی گذاشته شده است که ظهر حقیقی اصفهان را در هر چهار فصل نشان می‌دهد. سطح بالایی این شاخص به شکل مثلث قائم‌الزاویه و وتر مثلث تعیین‌کننده ظهر...جدیدترین نوشته ها